Γιώργος Κωτσίνης

Γιώργος Κωτσίνης, εμείς οι Λαλητάδες